Som en selvfølge


 

Vores etiske regler afspejler praksis - de skal forstås som en selvfølge. Den ånd der er i reglerne, afspejler den ånd der undervises i på uddannelsen. Det er fundamental forståelse, at terapi udøves med omhu og respekt.


 

Gestaltterapeutforeningen
Etiske Regler og Professionel Praksis
november 2010

Uddrag af og oversat fra:
Etiske Regler og Professionel Praksis
European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
September 2008

De etiske regler kan tages op til løbende revurdering af Gestalttterapeutforeningen.

Formålet med dette regelsæt er at definere generelle principper og at etablere etiske standarder for gestaltterapeuters professionelle adfærd og at informere og beskytte de mennesker, som søger deres ydelser.

Foreningens medlemmer er ansvarlige for overholdelsen af de principper, som er tilknyttet de etiske regler og skal anvende reglerne som basis for god praksis. De etiske regler vil blive brugt som rettesnor i tilfælde af klager over et medlem.

EAGT er en europæisk forening for gestaltinstitutter og gestaltterapeuter.

EAGTs etiske regler er skrevet til medlemmer af EAGT. Gestaltterapeutforenigens regler bygger direkte på EAGTs regler, dog tilpasset foreningens forhold. EAGTs regler kan downloades fra deres hjemmeside på www.eagt.org

A. Etiske regler

1. Erklæring om ligeværdighed mellem individer
2. Respekt for individets særegenhed, værdi og værdighed
3. Forståelse for forskelligheder i race, afstamning, etnicitet, køn, seksuel identitet eller præference, handikap, alder, religion, sprog, social eller økonomisk status og for behovet for spiritualitet.
4. Anerkendelse af vigtigheden af autonomi og selvregulering af individet i sammenhæng med kontaktfulde personlige forhold. 

B. Regler for professionel praksis i gestaltterapi

B.1 Kompetencer

B.1.1 Gestaltterapeuten vil kun påtage sig de opgaver, hvor han/hun ved eller burde vide, at han/hun har den nødvendige kompetence til at tage fat på disse opgaver og fuldføre dem på en måde, som er gavnlig for klientens proces.
B.1.2 Hvis gestaltterapeuten i løbet af arbejdsprocessen opdager begrænsninger på hans/hendes kompetencer, vil han/hun henvise klienten til en anden professionel eller etablere et samarbejde med en anden professionel/andre professionelle.
B.1.3 Det første skridt i denne proces er genforhandlingen af den oprindelige kontrakt med klienten. At fortsætte med klienten betyder at terapeuten må tage de nødvendige tiltag for at forbedre sine kompetencer.
Sådanne tiltag kunne være:
B.1.3.1 Terapeuten undersøger nøje, hvorvidt hans/hendes kompetencer kan anvendes i det område, hvori det terapeutiske arbejde skal finde sted til gavn for klienten. Hvis gestaltterapeuten fastslår, at det område det vedrører, dets struktur, grænser og de mål, som dominerer det pågældende område, på nogen som helst måde er uforenelige eller for begrænsende for udviklingen af kompetencer, som er nødvendige for at fremme klientens proces, afstår han/hun fra yderligere andre arbejdsprojekter, som foretages på dette område.
B.1.3.2 Hvis terapien afbrydes, opsøger gestaltterapeuten støtte og afklaring af hans/hendes vanskelighed i den problematiske situation hos erfarne kollegaer.
B.1.3.3 Gestaltterapeuten søger individuel eller gruppe supervision afhængig af hvilken der er bedst egnet til at støtte og afklare i hans/hendes situation.
B.1.3.4 Gestaltterapeuten bygger netværk med medlemmer af andre professioner og institutioner (som for eksempel klinikker), for at kunne disponere over den nødvendige diagnostiske og terapeutiske sikkerhed og tilgængelighed af hjælpemidler for klienten i det tilfælde at han/hun når grænserne for sin kompetence eller baggrund.
B.1.4 Gestaltterapeuten beskytter sit arbejde og professionen i almindelighed fra nogen form for ukvalificerede handlinger, projekter og fremgangsmåder (forelæsninger, interviews, i de offentlige medier, seminarer mv.), som ikke er i overensstemmelse med de faglige standarder man har givet sit samtykke til.
B.1.5 Gestaltterapeuten opsøger individuel terapi i tilfælde af uro i sit terapeutiske arbejde, såsom personlige kriser, tegn på udbrændthed og/eller vanskeligheder med at overholde grænserne for intimitet og forførende adfærd.
B.1.6 Den metodiske og tekniske fremganggangsmåde i den terapeutiske proces skal tjene klientens terapeutiske mål og udviklingsmæssige behov som aftalt ved kontraktindgåelsen. Gestaltterapeuten er klar over, at enhver udleven, især udtryksfuld og katarsis udleven, kræver afdramatisering opnået gennem detaljeret og omhyggelig gennemarbejdning.
B.1.7 I en udviklende proces som varer et helt professionelt liv, sørger gestaltterapeuten for at udvide og uddybe sine faglige og personlige kompetencer. Gestaltterapeuten er åben over for vigtige udviklinger, som påvirker denne proces, hvad enten det er indenfor gestaltterapi, eller indenfor andre områder eller skoler af psykoterapeutisk forskning og praksis, alt sammen med henblik på at det er til gavn for klienten.
B.1.8 Gestaltterapeuten foretager omhyggelig dokumentation af sit diagnostiske og terapeutiske arbejde med klienten, og følger de nationale forskrifter for varigheden af arkivering af dokumenter, og de forlangte sikkerhedsforanstaltninger. Omhyggelig dokumentation betyder at de er i overensstemmelse med det videnskabelige niveau, som er tilkendegivet af de nationale psykoterapeutiske forskrifter, samt at overholde objektiviteten og den nødvendige tydelighed for at kunne lave dokumentationen og dens indhold forståeligt og gennemførligt for en anden professionel terapeut.

B.2 Klient/terapeut-forhold

B.2.1 Klient/terapeut-forholdet er et professionelt forhold indenfor hvilket klientens velfærd er terapeutens primære interesse.
B.2.2 Gestaltterapeuter anerkender vigtigheden af klient/terapeut-forholdet for virkningsfuld terapi, og er klar over den magt, indflydelse og aspekter af afhængighed som er forbundet med denne situation. Gestaltterapeuten vil handle på en måde i overensstemmelse med denne anerkendelse, og ikke udnytte eller misbruge klienter økonomisk, seksuelt, følelsesmæssigt, politisk eller ideologisk til sin egen personlige fordel, sine egne behov, eller til fordel for nogen anden person eller institution.
B.2.3 Gestaltterapeuter er klar over, når andre forhold eller ydre forpligtelser støder sammen med klientens interesser. Når sådan en interessekonflikt forekommer, er det gestaltterapeutens ansvar at bringe det åbent ind i det terapeutiske forhold og foretage de nødvendige handlinger for at løse problemet.
B.2.4 Fysisk kontakt i den terapeutiske proces er udelukkende tilpasset efter klientens velfærd, og kræver særlig professionel omtanke og omhyggelighed. I håndteringen af fysisk kontakt i den terapeutiske proces er klientens samtykke af største vigtighed.
B.2.5 Gestaltterapeuten anerkender at dobbeltforhold, som for eksempel medarbejder, nær ven, pårørende, nabo eller partner er uforenelige med den terapeutiske proces.

B.3 Fortrolighed

B.3.1 Alle udvekslinger mellem gestaltterapeuten og klienten anses for fortrolige, underlagt paragraf B.7 nedenfor.
B.3.2 Opbevaringen af klienters personlige data, inklusiv sagsnotater, er underlagt de relevante nationale juridiske og faglige forskrifter.
B.3.3 Gestaltterapeuten sørger for at personligt identificerbare oplysninger ikke bliver overført gennem overlappende netværk af fortrolige forhold, som for eksempel supervision.
B.3.4 Når en gestaltterapeut ønsker at bruge specifik information opnået gennem arbejde med en klient i en forelæsning eller en udgivelse, skal man have klientens tilladelse og streng anonymitet bevares omkring navne/data ved brug af omskrivninger, en teoretisk indfaldsvinkel, brug af sammensætninger eller en anden kollega som forfatter for at sikre at klienten ikke kan genkendes.
B.3.5 Når en gestaltterapeut ønsker at bruge specifik sagsmateriale til case-studier af sager, rapporter eller udgivelser, skal han/hun skaffe klientens indforståede samtykke, hvor det er muligt, og beskytte klientens anonymitet.
B.3.6 Video, fotografier og båndoptagelser eller film kræver klientens tilladelse eller en skriftlig tilladelse fra dennes juridiske repræsentant.
B.3.7 Når en gestaltterapeut ønsker at få relevant data om en klient fra andre professionelle eller institutioner skal han/hun overholde klientens rettigheder, som forskrevet af national lov. Dette gælder også for håndteringen af skriftligt data angående klienten.
B.3.8 Gestaltterapeuten tager klientens ret til aktindsigt i sine skriftlige data i betragtning, som beskrevet i de nationale juridiske forskrifter, og er omhyggelig i håndteringen af disse dokumenter over for klienten.
B.3.9 Når offentlige eller private institutioner, som for eksempel domstole, forsikringsselskaber mv. anmoder om data angående en klient, skal gestaltterapeuten overholde de juridiske nationale forskrifter. Når dette forekommer, indgår gestaltterapeuten i en dialog med klienten og fortsætter terapien på en måde, der er den mest gavnlige for den terapeutiske proces.
B.3.10 Når klienten anses som værende mindreårig ifølge national lov, skal gestaltterapeuten tage alle ovenstående hensyn i det terapeutiske forhold. Desuden skal gestaltterapeuten rette sig efter de nationale juridiske og professionelle forskrifter angående oplysninger til beskyttelse af børn i sager om mishandling og misbrug eller andre former for alvorlig omsorgssvigt.

B.4 Indgåelse af kontrakt med klient

B.4.1 Enhver kontrakt indgået mellem en gestaltterapeut og en klient er bindende for begge parter, hvad enten den er skriftlig eller mundtlig.
B.4.2 Gestaltterapeuten er klar og åben om sin kompetence, ekspertise og erfaring, når der forhandles en kontrakt med en fremtidig klient.
B.4.3 Gestaltterapeuten vil implementere en tilgangsmetode der er forenelig med de tilgangsmetoder, hvor han/hun praktiserer.
B.4.4 Enhver optagelse, filmning eller observation af terapisessionerne vil blive diskuteret og en kontrakt indgået med klienten.
B.4.5 Kontrakter med klienter, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, er utvetydige angående salær, betalingsplan, sted, afholdelse af pauser og aflysning af møder af klient eller terapeut. Nogle eksempler på pauser kunne være ferie, andre faglige forpligtelser, sygdom mv. Varigheden af terapien, henvisning af klienter til andre og ophør diskuteres med klienterne og man søger gensidig forpligtelse.
B.4.6 I tilfælde af personlig krise eller fysisk sygdom vil gestaltterapeuten gå til supervision, hvilket er en måde at genoprette det professionelle forhold på.
B.4.7 Gestaltterapeuten vil sikre, at der i løbet af det terapeutiske forløb ikke vil være nogen som helst form for interaktion med nogen person, princip eller vurdering, ej heller andre personers vurderinger eller interesser, uanset graden af engagement i forholdet.
B.4.8 Enhver ændring som måtte forekomme i de ovennævnte forhold vil kræve genforhandling af den oprindelige kontrakt.

B.5 Markedsføring

Markedsføring begrænses til beskrivende udtalelser om den tilbudte ydelse samt kvalifikationerne for den person der tilbyder dem. Markedsføring inkluderer ikke vidnesbyrd, sammenlignende udtalelser, eller antyder på nogen måde, at pågældende ydelser er mere effektive end dem der udbydes af andre kollegaer, andre skoler eller organisationer. Markedsføring er underlagt de nationale love, og juridiske og professionelle organisationers forskrifter.

B.6 Sikkerhed

B.6.1 Gestaltterapeuten vil tage alle rimelige forholdsregler for at sikre at klienten ikke lider hverken fysisk eller psykologisk skade under terapisessionerne i de fysiske omgivelser, hvor terapien finder sted.
B.6.2 Gestaltterapeuten skal sørge for uforstyrrethed under terapimøderne, som ikke må blive overhørt, optaget eller observeret af nogen anden end terapeuten uden indforstået samtykke.
B.6.3 Gestaltterapeuter og institutioner påbydes at sikre at deres faglige arbejde er tilstrækkeligt dækket af passende skadesforsikring (hvis dette er tilgængeligt i deres land).

B.7 Usædvanlige omstændigheder

B.7.1 Der kan forekomme omstændigheder, hvor gestaltterapeuten må skride til handling for at beskytte klienten og/eller hans/hendes sociale omgangskreds, hvis han/hun ikke anses for at være selvkontrollerende nok. Under sådanne omstændigheder vil man om muligt forsøge at få klientens indforståede samtykke til, at ændre aftalen vedrørende fortrolighed, medmindre der er god grund til at tro, at klienten ikke længere er villig eller i stand til at tage ansvar for sine egne handlinger.
B.7.2 Hvis gestaltterapeuten sættes i forbindelse med en klient, som han/hun anser for at være underlagt usædvanlige omstændigheder skal han/hun bede klienten om navnet på en anden person, som der i så fald kan henvises til. I dette tilfælde vil fravigelsen af fortrolighedskontrakten begrænses til fakta og den absolut nødvendige tid for klienten til at genvinde ansvaret for sine handlinger.
B.7.3 I tilfælde af en individuel og/eller kollektiv nødsituation (for eksempel: individuel og/eller kollektiv livsfare, optøjer, krige, naturkatastrofer mv.) må gestaltterapeuten tage den særlige situation i betragtning, og beskytte klientens autonomi og professionelle fortrolighed, hvis omstændighederne tillader det.
B.7.4 Gestaltterapeuten skal beskytte klientens autonomi og professionelle fortrolighed i de tilfælde, hvor den terapeutiske proces har været en del af en større proces angående klientens velvære. Dette er især tilfældet, hvor terapeutisk arbejde bliver indledt ”på bestilling” (arbejde på hospitaler, arbejde med organisationer, arbejde med mindreårige mv.) eller i et team med andet sundhedspersonale. Gestaltterapeuten vil præcisere de særlige vilkår ved denne kontrakt i kontraktens indledende fase med deres klienter og andre involverede personer/professionelle, og vil først kontakte en tredje part efter at have fået klientens samtykke.

B.8 Forvaltning af terapeutens rolle i samfundet

B.8.1 Jura. Gestaltterapeuten er velorienteret og på det rene med den aktuelle nationale lov som er gældende for hans/hendes professionelle arbejde og handlemåden for hans/hendes praksis eller institution, og er påpasselig med at overholde de relevante juridiske forskrifter.
B.8.2 Forskning. Gestaltterapeuten er åben for at samarbejde med og bidrage til forskningsarbejde, som er medvirkende til at fremme udviklingen i professionelt terapeutisk og diagnostisk arbejde, og gør sit eget forskningsarbejde tilgængeligt for det terapeutiske samfund.
B.8.3 I sit eget forskningsarbejde vil gestaltterapeuten overholde reglerne, der respekterer kollegaers arbejde. Ophavsrettighederne for alt professionelt materiale skal overholdes.
B.8.4 Ansvar over for kollegaer og andre. Gestaltterapeuten er på behørig vis ansvarlig for sit arbejde over for kollegaer og arbejdsgivere, taget i betragtning at man først og fremmest skal respektere klientens privatliv, behov og autonomi såvel som fortrolighedskontrakten, som man blev enig med klienten om.
B.8.5 Gestaltterapeuten afholder sig fra at reklamere offentligt eller privat for sine tjenesteydelser og faglige kompetencer.
B.8.6 Gestaltterapeuten overholder de nationale professionelle bestemmelser når der gøres opmærksom på hans/hendes tilgængelighed på dørskilte, notitser om åbning af praksis i aviser, telefonbøger eller Internettet.
B.8.7 Offentligheden må ikke forledes til at tro at en tjenesteydelse eller kompetence er tilgængelig, hvis den i virkeligheden ikke tilbydes, da dette kan afholde klienten fra at benytte sig af denne tjenesteydelse eller kompetence andetsteds.
B.8.8 Gestaltterapeuten vil ikke tilbageholde oplysninger for klienten angående tilgængeligheden af hjælp og professionelle tjenesteydelser fra andre kollegaer og institutioner.
B.8.9 Gestaltterapeuten respekterer, også offentligt, andre kollegaers arbejde og afholder sig fra diskvalificerende bemærkninger om andre teoretiske modeller, skoler eller kollegaer i forskellige professionelle roller.
B.8.10 Gestaltterapeuten vil ikke acceptere en opgave eller et projekt, hvor en anden kollega i forvejen er involveret, især ikke hvis der allerede eksisterer en terapeutisk kontrakt mellem klienten og en anden terapeut. I tilfælde af tvivl går gestaltterapeuten i dialog med kollegaen efter at have fået klientens indforståede samtykke.
B.8.11 Gestaltterapeuten vil ikke tage imod økonomiske eller personlige ydelser for at henvise klienter til en anden kollega eller institution.
B.8.12 En gestaltterapeut der bliver opmærksom på en kollegas opførsel, som sandsynligvis kan bringe psykoterapifaget i miskredit, har pligt til at konfrontere den pågældende kollega og/eller deres fagforbund.
B.8.13 Skadelige aktiviteter. Gestaltterapeuten vil ikke involvere sig i offentlige eller private aktiviteter, som kan være skadelige for omdømmet og etikken af hans/hendes professionelle opførsel og rolle, og selve professionens omdømme.
B.8.14 Politiske aspekter af terapeutisk arbejde. Gestaltterapeuten er klar over de sociale og politiske implikationer af sit arbejde og de sociale og politiske aspekter, der har indflydelse i relation til deres klienter.
B.8.141 Hvis en gestaltterapeut finder sig selv i en konflikt mellem forskellige eller flere etiske standpunkter og krav, og ikke kan løse denne konflikt selv eller ved hjælp af intervision og supervision, skal han/hun henvende sig til den etiske komité for sit institut eller sit fagforbund for at få den nødvendige rådgivning.

B.9 Forhold til tidligere klienter

B.9.1 Gestaltterapeuten vedbliver med at være fuldt ansvarlig for forhold med tidligere klienter og nuværende elever.

B.10 Forhold til juridiske afgørelser

B.10.1 Enhver gestaltterapeut, som er medlem af EAGT, og som bliver dømt ved en domstol for en kriminel handling, eller som taber et civilt søgsmål, anlagt af en klient, skal underrette EAGT\'s bestyrelse.

site by framemakers